Thapelo Ya Sepedi!!!

The Last Supper

Image via Wikipedia

· Oh Morena re ipea pele ga sefahlego sa gago letšatši le, re kgopela gore o reswarele dibe tša rena lege re sena tšona.

Ke ka lebaka la gore ga se rena re bolaileng morwa wa gago a nnoši Jesus Christ, Yena o bolailwe ke makgowa.

O rekišitswe ke monna wa lekgowa a mo rekišetša lekgowa lelengwe le le laetšego gore a itiwe abe a rwešwe mphaphahlogo.

Ke makgowa gape a go dumelelana gore a bapolwe sefapanong.

Monna yo a mo rekišitšego ke Judas Iscariot Rena bapedi gare na leina la mohuta woo.

Maina a rena ke bo Malose, Kwena, Matome,Phuti, Lesiba, Ngwato, Moshe bjalobjalo

E bile rena Golgotha gare go tsebe,

Re itsebela bo Polokwane, Lebowakgomo, Zebediela le Jane Furse , Ga-Matlala, Botlokwa, Ga-Maja,Ledwaba, Mmoto wa perekisi e sego dinaga tša ka gare ga Bible! Kgole mo re go tsebago ke go tloga Polokwane go fihla Soshanguve, Pretoria le Johannesburg.

Ge o sa kgolwe lebelela movie “PASSION OF CHRIST”, ga gona motho yo moso mola.

Ka kgopelo Ramasedi, dira gore monna wa mothomoso a be mohumi gomme lekgowa le mošomele.

AMEN!

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s